Eerstejaars vakken voor inschrijving ICA

Kruisiging van Jezus Jacob JordaenHoewel alle vier de evangeliën verschillende aspecten en gebeurtenissen van het aardse leven en de opstanding van Jezus Christus belichten, vinden we bij Matteüs, Marcus en Lucas- de synoptische evangeliën genoemd - veel vergelijkbare verhalen. In onze poging om meer over onze Verlosser en Heer te leren, vinden we het nuttig om de synoptische evangeliën samen te bestuderen vanwege de sterke overeenkomsten in structuur en aanpak van deze auteursDode zee geschriften


Dit is een inleidende cursus over de beginselen voor de uitleg van de Schrift . Het toont het belang van hermeneutische principes aan, en verkent de kwalificaties , gereedschappen en de doelstellingen van een Bijbelse vertolker . Dit wordt gevolgd door een historisch overzicht van de hermeneutiek van de vroege Joodse vertolkers tot het heden . Het volgende deel van de cursus gaat in op de algemene en specifieke principes die van toepassing zijn op de interpretatie van de Bijbel, daarna een deel over de regels die gelden voor de verschillende genres en tenslotte een deel over de concrete toepassing van de genoemde principes . Door het maken van oefeningen ontwikkelen studenten hun vaardigheden om deze principes in praktijk te brengen.

Het volbrachte werk van Christus opende de deur naar de blijvende tegenwoordigheid van God onder de mensen. In het boek Handelingen toont God Zijn plan en Zijn methodes door het leven van de apostelen heen. Door eerst zijn bovennatuurlijke tegenwoordigheid te tonen met het geluid van een hevige windvlaag en vlammen als van vuur, bereidde God de leerlingen voor op de ontvangst van de heilige Geest. De gebeurtenissen op die eerste Pinksterdag tonen een wonderbaarlijke verandering in de relatie tussen God en mensen. De tijd was gekomen voor de heilige Geest om actief te zijn en te blijven in het leven van mensen.

De plaatselijke gemeente is de plaats waar evangelisatie om de gemeenschap en de wereld te bereiken begint. Na een gefundeerde, Bijbelse theologie van de Grote Opdracht en de rol van de Heilige Geest in evangelisatie, streeft deze cursus naar een omvattende en geïntegreerde benadering van evangelisatie in de plaatselijke gemeente, waarin evangelisatie en discipelschap nauw verwant en aansluitend zijn.

e wereld kent vele religies. De meeste missen een goddelijke redder als Jezus Christus. Hun aanhangers beschouwen de Bijbel als een religieus boek, maar niet noodzakelijk als Gods geïnspireerde, onfeilbare, en gezaghebbende Woord, bedoeld voor mensen in alle culturen en tijden. Pinkstergelovigen, en zeker de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE), hebben sterke overtuigingen aangaande de Bijbel en zijn verklaring van Gods plan voor de mensheid.

De gevangenisbrieven zijn afkomstig van Paulus, de apostel bij uitstek. Volgens de overlevering zijn de brieven ontstaan tijdens zijn verblijf in Rome rond AD 60-61, waar hij een eigen woning had, maar met een Romeinse soldaat als bewaker (Handelingen 28:16). Hij kon de gemeenten niet zelf bezoeken, dus schreef hij de apostolische brieven: Aan de Kolossenzen, Filemon, Efeziёrs en Filippenzen.