Derderjaarsvakgroep

De sleutel tot het begrijpen van het Oude Testament (OT) is de Pentateuch. De rest van de geschiedenis van Israël, de prediking van de profeten, maar ook de meditaties in de poëtische literatuur zijn allemaal gebaseerd op het Verbond van de Sinai tussen God en Israël, zoals beschreven in Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. Genesis is het fundament voor alle momenten waarop God zich openbaart in de Schriften. Onze relatie tot het verbond van Sinai, met de wetten van Mozes, is een van de meest belangrijke en uitdagende zaken van de Bijbel.

Gebed en aanbidding zijn waarschijnlijk de meest besproken onderwerpen van alle belangrijke zaken binnen het Bijbels christendom. Door de eeuwen heen biedt klassieke christelijke literatuur indrukwekkende beschrijvingen van gebed en welbespraakte analyses over de uitdagingen van gebed en de zegeningen daarvan. Ondanks het feit dat er door de eeuwen heen veel tijd en moeite is gestoken in het beschrijven, analyseren van en aanmoedigen tot gebed, zijn christenen grotendeels niet betrokken bij deze eenvoudige maar krachtige en essentiële activiteit.

"Er is in de wereld geen zoeter en aangenamer leven denkbaar dan dat waarin een voortdurend gesprek met God plaatsvindt. Slechts zij die dit doen en beleven kunnen dat begrijpen. Maar laat dat niet jouw motivatie zijn. Het is niet de vreugde die wij moeten zoeken in deze oefening. Laten wij het doen vanuit het principe van liefde en omdat het Gods wil voor ons is.” ( 1958,45)

Wat is de zin van het leven?

 Waarom lijden goede mensen en gaat het slechte mensen voor de wind? 

Hoe maken we het beste van het leven? Hoe overleven we het leven?

Het leven stelt ons voor weerbarstige vragen en meer dan welk ander Bijbelboek ook stellen de dichterlijke boeken deze vragen aan de orde. Het was de schrijvers van de wijsheidsboeken om meer te doen dan het herinneren aan historische gebeurtenissen of het opnoemen van religieuze instellingen. Ze stelden het leven zelf aan de orde - met al zijn onzekerheden en tegenstrijdigheden. Deze studie gaat over hun zoektocht naar antwoorden, naar betekenis en naar God Zelf in een wereld die er soms weinig toe lijkt te doen in het licht van Zijn soevereiniteit.

Waarheid is een belangrijk onderwerp vandaag. Niet iedereen is het eens over wat waarheid is, maar bijna zonder uitzondering is iedereen daarna op zoek. De hedendaagse predikers staan op een unieke plek in deze wereld. Ze kennen niet alleen de waarheid, maar hebben ook de verantwoordelijkheid om deze waarheid te delen met anderen door het te prediken. 

Gebed en Opwekking

Door de eeuwen heen waren er op heel veel plaatsen in de wereld opwekkingen. We gaan de relatie tussen gebed en opwekking onderzoeken. Door het bestudering van de geschiedenis kan een verlangen bij ons ontstaan om meer en intens te gaan bidden ven en te vragen naar Gods aanwezigheid in en onder ons. Heel veel informatie over opwekkingen in het verleden en de ervaringen van mensen bij de bijzondere aanwezigheid van God tijdens opwekkingen.

Voor deze Cursus heb je het boek van Rika ten Voorde "Opwekking en Gebed"  Groen Heerenveen nodig.

Een studie van Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium met een praktische benadering die voorziet in materiaal voor prediking en onderwijs. De Pentateuch vormt een fundament waarop het nieuwtestamentische verbond is gebaseerd.  Het is een essentiële studie voor iedereen die ernaar verlangt de complete Bijbel meer te begrijpen.   

In de eeuw waarin wij leven wordt een pastor geconfronteerd met verschillende situaties waar conflicten voorkomen. Je zult in feite ontdekken dat conflicten de voornaamste redenen zijn waarom voorgangers van gemeente veranderen of er de brui aangeven en uit de bediening stappen. Ongetwijfeld zal een grondig begrip van wat een conflict inhoudt en hoe een conflict op een gezonde manier moet worden opgelost, bijdragen tot de eigen gezondheid van de pastor.